Recension
Perspektiv på ”den andre”

Redaktör: Kjell O. Lejon

Medverkande författare: Björn Alm, Niclas Franzén, Fredrik Gregorius, Anna Ingemark, Åsa Nilsson Dahlström, Kerstin Lind, Kjell O. Lejon, Gary Svensson, Fredrik Stjernberg, Karin Ström Lehander, András Szigeti, Håkan Ulfgard

Carlssons bokförlag

 

Begreppet ”den andre” för tankarna till såväl Simone de Beauvoir som Emanuel Levinas, K.E. Løgstrup och Edward Said. Ett betraktande av ”den andre” som vi och dem; dialektiken mellan man och kvinna, en etisk grund för relation, kulturers syn på varandra, allt ryms inom denna formulering. Ett filosofiskt, socialt, feministiskt eller kulturellt begrepp, ofta med en problematisering hur vi definierar och ser på ”den andre”.

Tretton forskare vid Linköpings universitet tar sig an detta begrepp utifrån konst, filosofi, teologi och antropologi. Tillsammans visar de vilken spännvidd som finns i ämnet, men också den bredd som ryms inom Linköpings universitet. ”Materialet tycks också näst intill outtömligt”, konstaterar socialantropologen Björn Alm i sitt avsnitt, som beskriver hur Edward Saids teser om orientalism som västkulturens nedlåtande syn på Mellanöstern också är tillämpbara inom andra kulturområden.

Skapandet av stereotyper av ”den andre” är inte bara ett västerländskt fenomen. Konsthistorikern Karin Ström Lehander utgår också från Edward Said i sitt intressanta kapitel om Tyra Kleen och Orienten. Svenska konstnärer vid förra sekelskiftets hemföll ofta åt en stereotyp bild av Orienten som både var romantiserande och nedlåtande. Tyra Kleen skilde sig här från mängden med en mer ödmjuk inställning till främmande kulturer. Det gäller i än större grad för målaren och religionsfilosofen Ivan Aguéli, som tog steget fullt ut och konverterade till islam. Konstvetaren Niclas Franzén skriver om hans märkliga liv och kamp för tolerans mellan religioner.

Den andre kan också vara det andra. Konstvetaren Anna Ingemark beskriver hur 1800-talets bildningsresor skapade en ny blick för den annorlunda arkitekturen. Allt ifrån kitsch till inspiration.

Åsa Nilsson Dahlström, universitetslektor i socialantropologi, lyfter i ett kapitel det problematiska i att tillskriva urfolk en särskild kunskap och känsla för miljö och livskvalité. ”Den ädle vilden” är ett begrepp med rötter i 1600-talet och som lever vidare när new age-rörelser och miljöaktivister lyfter urbefolkningar som ekologiskt ädla vildar och därmed låser ”den andre” i ett fack och en bild.

Kjell O. Lejon, teolog och bokens redaktör, låter bilden av den andre träda fram i 1900-talets rasbiologi och rashygien. Vem bestämde vad som var ett värdigt och önskat liv? I Kjell O. Lejons kapitel finns en glidning där Herman Lundborgs rastänkande leder över till en kritik av dagens abortlagstiftning. Det är alltifrån självklart att se den koppling författaren vill göra. Det vetenskapliga halkar över i ett personligt politiskt och religiöst ställningstagande en bok som denna inte borde ha.

Detsamma gäller i viss mån bibelforskarens Håkan Ulfgards kapitel om ”den andre” sett ur katolsk-luthersk ekumenisk dialog. Om påvens besök i Lund och Malmö 2016 ger några kyrkohistoriska avtryck återstår att se. Påven själv kom med en minst sagt problematisk syn på den andre genom att vid hemresan ge uttryck för sina märkliga utsagor om svenska kvinnor och den efterföljande utnämningen av den konservative biskopen Anders Arborelius till kardinal. Ekumenik i Ulfgards ögon är jämförande om ämbete, eukaristi och kyrkohistoria, där frågan återkommer om vem som ska stå över vem. Ingenstans nämns de frågor som är verkligen problematiska; synen på kvinnan och hennes självbestämmande, som var Simone de Beauvoirs utgångspunkt för ”den Andre”. Inte heller frågor om sexualitet och allas lika rätt få finnas med den. Kanske att sådan ekumenik inte är tillämpbar på begreppet ”den andre”.

Finns över huvud taget ”den andre”? Filosofen Fredrik Stjernberg besvarar frågan med ett ja. ”Jag kan inte fullt ut veta vad jag tror, om jag inte har något grepp om vad andra håller på med.”

Perspektiv på ”den andre” är en bok fylld av lärdom och oväntade vinklingar. Den förklarar, problematiserar och öppnar upp på ett lika vetenskapligt som underhållande sätt och rymmer så mycket mer än vad en recension kan göra rättvisa. Läs själv!

Jakob Carlander

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.